Для лучшей работы сайта мы используем куки
Zalymlyk bilen aýala nädip kömek etmeli
Gyz dostuňyza, garyndaşyňyza ýa-da tanyşyňyza nädogry bir zadyň bardygyny gördüňiz. Bular hökman gögermek ýa-da aşgarlamak däl: adamsyndan yzygiderli jaň etmek, seýrek duş gelýän ýygnaklar we karz bermek haýyşlary hem aýalyň kemsidilmeginiň görkezijisi bolup biler. Hüjümçä gönüden-göni gitmegiň gadyry ýok - iň gowusy, pidanyň siziň bilen habarlaşmagy gadagan ediler, iň erbet ýagdaýda özüňizem ejir çekersiňiz.

Kömek etmek isleseňiz näme etmeli.
Iň esasy zat, söhbetdeşlige başlamaly
«Ẏoldaşyňyz sizi urýarmy?» ýa-da «Ol saňa haýbat atýarmy?» bunlar ýaly sorag bermäň! Sebäbi aýal gorkup, hiç zat aýdyp bilmez. Aýal şeýle ýagdaýa düşendiginden utanyp biler we siz bu utanja we agyrylara gönüden-göni yşarat edýärsiňiz.

Dostuňyzyň ýagdaýy we keýpi barada ýuwaşlyk bilen soraýan söhbetdeşligiň maksady, adamy durmuşynda bolup geçýän zatlar hakda pikirlenmekdir. Tankyt etmezden ýa-da günäkärlemezden, aýalyň haýsy hakykatda ýaşaýandygyny we bu hakykatda bir zadyň nädogrydygyny aýdyňlaşdyryň. Seresaplyk bilen bu hakda oýlan badyna jogapkärçiligi öz üstüne almaly we bu barada bir zat etmeli. Käwagt adam bu hakda bir zat etmäge taýyn bolman biler we bu hem adaty zat.
Aýalyň bolup geçen zatlarda günäkär däldigine düşünmegi möhümdir, zorluk eden adam munuň üçin jogapkärdir.
Taşlamagyň kyndygyna düşünýärsiň diýsiniz. Gepleşikde agressoryň özüni alyp barşynyň kabul edip bolmajakdygyny, ýöne şahsylaşdyrmaň - gatnaşyk nähili bolsa-da, henizem gatnaşyk bolup durýandygyny açyk görkezmek möhümdir. Ẏatdan çykarma ke beýle gatnaşykda pidanyň söýgüsiniň, hormatynyň, aladasynyň, goldawynyň we howpsuzlyk duýgusynyň ýok.

Pidanyň zorlugyň gaýtalanýandygyna düşünmese, ony muňa ynandyrmaly. Munuň üçin zorluk amala aşyrylanda bellikleriňize ýa-da senenama ýazmaly.

Pidany tanamaýan bolsaňyz, size kyn bolar. Käbir halklaryň däp-dessurlary aýalyň şahsy durmuşyny we, umuman, är-aýalyň gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşmagy üpjün etmeýär. Maşgalada gipotetiki zorluk ýüze çyksa, pidasy bu soraga jogap berip bilmez - belki, är-aýalyň tötänleýin ýazgarylmagyndan gorkup biler.

Näme etmeli? Pidany kem-kemden tanşyň, öýünde nämeleriň bolup geçýändigini biliň. Dindar adam goňşusynyň we ýanýoldaşynyň kemçiliklerini gizläp biler. Şonuň üçin aýal özüne näme bolýandygyny derrew aýtmaz. Musulman aýal bilgeşleýin kömek soramady.
Ondan näme etmeli
Paýhasly bolmaga synanyşyň. Mysal üçin, dostuňyz zerur resminamalary we zatlaryň ätiýaçlygyny ýygnap, ýanyňyzda goýup biler. Ol «SILSILA» ykjam programmasyny telefonda öňünden gurup biler, şonuň üçin howp abananda ynamdar adamlaryna tiz habar berip biler.

Agressorlar pidany hemişe möhüm çeşmelerden, ilkinji nobatda puldan mahrum etmägesynanyşýarlar. Käbirleri aýallara işlemegi gadagan edýär. Beýlekiler, tersine, ähli aýlyklaryny bir teňňä bermegi talap edýärler. Pidanyň indi nämä mätäçdigini we nädip kömek edip biljekdigiňizi soraň: iýmit satyn alyň, çaga terbiýesini alyň, iş ýa-da ýatjak ýer tapyň. Ora-da maşgaladaky zorlugyň pidasy bolan aýallara kömek edýän guramalar we fondlar barada gürleşiň.

Dostuňyza / garyndaşyňyza ýüz öwürmäň, sebäbi ol hyýanatçy bilen gürleşmegi bes etmedi. Gatnaşyklary bes edip, basybalyjydan derrew daşlaşmagyň gaty kyndygyna düşünmeli. Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen, başarnykly goldaw bilen aýalyň aýrylyşmak kararyna gelmegi has aňsat bolar.

Öz mümkinçilikleriňize we güýçli taraplaryňyza aşa baha bermäň. Kömek edip bilmejekdigiňize düşünýän bolsaňyz, hünärmenlere ýüz tutuň. Günäkärlemäň, goldaw bermäň we size aýdylýanlaryň hemmesini peýdaly we dogry diňlemäge taýyn boluň. Hemme zady edip bilmejekdigiňize we wagtynda hünärmenlere ýüz tutmalydygyňyza düşünmek möhümdir.
Мы благодарим за перевод Арину Аманмурадову!
Terjime üçin sag bolsun aýdýarys Arina Amanmuradova!